Symphyotrichum novi-belgi (L) G.L. Nesom – Settembrino, astro americano-(2)